Xây dựng Child Domain trên Windows Server 2016/2012/2008/2003

0 400

Chuẩn bị

·         01 máy Windows Server 2016 đã triển khai làm Primary Domain Controller (PDC)
·         01 máy Windows Server 2016 sẽ xây dựng thành Child Domain Controller (CDC)
Mô hình hệ thống

image001

 Các bước chính xây dựng Child Domain Controller (CDC)

Bước 1. Đặt IP tĩnh cho máy chọn làm Child Domain Controller
Bước 2. Xây dựng Child Domain Controller
Bước 3. Đăng nhập máy CDC để kiểm tra

image002
image003
image005

Chi tiết quá trình xây dựng Child Domain Controller (CDC)


Cấu hình IP cho máy được chọn làm CDC
Mở Server Manager , sau đó chọn Add roles and features.Màn hình giới thiệu chọn Next để qua bước tiếp theo

image006

Chọn Role based or…..Click Next

image007
image008
image009
image010
image011

Chọn Select a Server from the server pool, Click NextỞ màn hình Select Server Roles, bạn đánh dấu chọn vào ô Active Directory Domain ServicesChương trình sẽ yêu cầu cài thêm các Features, bạn Click Add Features,Các bước còn lại bạn nhấn Next theo mặc định. Màn hình Confirm installation selections, nếu bạn đánh dấu chọn vào ô Restart the destination server automatically if required (hệ thống sẽ tự khởi động lại khi có yêu cầu), sau đó Click Install, để bắt đầu cài đặt.Sau khi hoàn tất, nhấp vào Promote this Server to a domain controller.Màn hình Deployment Configuration, chương trình cung cấp cho bạn ba tùy chọn:

  • Add a domain controller to an existing domain: Thêm một ADC vào domain có sẵn.
  • Add a new domain to an existing forest: Xây dựng domain mới trong forest có sẵn.
  • Add new forest: xây dựng máy DC đầu tiên của forest.

Do chúng ta đang xây dựng CDC nên Bạn chọn vào tùy chọn đầu tiên là Add a new domain controller to an existing forest.
+ Mục Specify the domain information for this operation:

  • Select domain type: chọn là Child Domain
  • Parent domain: gõ tên domain của máy làm DC
  • New domain name: gõ tên domain của máy sẽ làm child domain
image012
image014

+ Mục Supply the credentials to perform this operation, bạn phải dùng user Domain Admin thì mới có thể thực hiện việc cài CDC.
Chọn Change để gõ user và password của user Domain Admin trên Domain controller.
Sau đó click Next
– Màn hình Domain Controller Options, bạn có thể đánh dấu chọn vào ô Domain Name System (DNS) server để cài đặt thêm DNS cho CDC.
Tiếp theo bạn đánh dấu chọn vào ô Global Catalog (GC). để CDC có thể chứng thực khi user log on.
+ Bên dưới là mục Type the Directory Services Restore Mode (DSRM) password, bạn nhập vào mật khẩu. Mật khẩu này sẽ được dùng để khôi phục AD ở chế độ Restore Mode.
Lưu ý: password phải gồm; ký tự hoa, thường, đặc biệt hoặc ký tự số và từ 7 ký tự trở lên, sau đó click Next,

image015
image016
image018
image020
image021
image022
image023
image025

Màn hình DNS Options, bạn Click Next
Đặt lại tên NetBIOS hoặc sử dụng tên NetBIOS mặc định,sau đó click Next.Màn hình Paths, bạn trỏ đường dẫn đến nơi cần lưu cơ sở dữ liệu của AD, log files và SYSVOL. click Next,Click Next.
Màn hình Prerequisites Check, khi bạn nhận được thông báo All prerequisites check passed successfully nghĩa là quá trình kiểm tra điều kiện để cài đặt ADC đã thành công. Bạn Click Install để bắt đầu cài đặt.Sau khi hoàn tất, máy tính sẽ khởi động lại.Sau khi khởi động, mở Server Manager > chọn Active Directory Domain an Trusts để kiểm tra.

Video hướng dẫn child domain trên Windows Server 2016: 

XÂY DỰNG CHILD DOMAIN TRÊN WINDOWS SERVER 2012/2008

Các thao tác tương tự trên Windows Server 2016

XÂY DỰNG CHILD DOMAIN TRÊN WINDOWS SERVER 2003

Video hướng dẫn child domain trên Windows Server 2003:

Cám ơn các bạn đã xem.

Nguồn: oktot.com

Bạn cũng có thể thích
Comments
Loading...