Site icon NHK

3 Cách kiểm tra phiên bản .NET Framework trên Windows 10 nhanh

Cách kiểm tra phiên bản .NET bằng Command Prompt

Để kiểm tra phiên bản .NET Framework được cài đặt trên Windows 10, hãy sử dụng các bước sau:

 1. Mở Start .
 2. Tìm kiếm Command Prompt , bấm chuột phải vào kết quả trên cùng và chọn tùy chọn Run as administrator .
 3. Nhập lệnh sau để xác định phiên bản .NET đã cài đặt và nhấn Enter :
  reg query “HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Net Framework Setup\NDP” /s
  Nếu bạn muốn đảm bảo rằng phiên bản 4.x đã được cài đặt, thì hãy sử dụng biến thể của lệnh này:
  reg query “HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Net Framework Setup\NDP\v4” /s
 4. Kiểm tra trường “Version” để xác nhận các bản phát hành của .NET Framework có sẵn trên Windows 10.
  Khi bạn hoàn thành các bước, bạn sẽ biết các phiên bản .NET đang chạy trên thiết bị của mình.

Cách kiểm tra phiên bản .NET bằng Registry

Để xác định phiên bản .NET với Registry, hãy sử dụng các bước sau:

 1. Mở Start .
 2. Tìm kiếm regedit và nhấp vào kết quả trên cùng để mở Registry .
  Duyệt qua đường dẫn sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP
  Mẹo nhanh: Trên Windows 10, giờ đây bạn có thể sao chép và dán đường dẫn vào thanh địa chỉ của Registry để nhanh chóng chuyển đến đích chính.
 3. Chọn key phiên bản chính – ví dụ: v4 hoặc v4.0 .
 4. Chọn Client key.

  Mẹo nhanh: 
  Trong các bản phát hành cũ hơn phiên bản 4, key sẽ là số hoặc “Setup“. Ví dụ: .NET phiên bản 3.5 bao gồm số phiên bản dưới phím 1033 .
 5. Ở bên phải, kiểm tra chuỗi “Version” để xác nhận việc phát hành .NET Framework.

Sau khi bạn hoàn thành các bước, bạn sẽ hiểu về việc phát hành khung Microsoft có sẵn trên Windows 10.

Cách kiểm tra phiên bản .NET bằng PowerShell

Nếu bạn sử dụng PowerShell, bạn có nhiều phương pháp để xác định các phiên bản .NET Framework được cài đặt trên Windows 10, bao gồm chế tạo lệnh hoặc cài đặt công cụ dòng lệnh.

Kiểm tra phiên bản lệnh tùy chỉnh
Để sử dụng PowerShell để kiểm tra phiên bản .NET, hãy sử dụng các bước sau:

 1. Mở Start .
 2. Tìm kiếm PowerShell , bấm chuột phải vào kết quả trên cùng và chọn tùy chọn Run as administrator .
 3. Nhập lệnh sau để xác định phiên bản .NET đã cài đặt và nhấn Enter :
  Get-ChildItem ‘HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP’ -Recurse | Get-ItemProperty -Name version -EA 0 | Where { $_.PSChildName -Match ‘^(?!S)\p{L}’} | Select PSChildName, version
 4. Xác nhận các bản phát hành của .NET Framework được cài đặt trên Windows 10.
 5. Khi bạn hoàn thành các bước, đầu ra sẽ tiết lộ thông tin cho cả máy khách và phiên bản .NET đầy đủ được cài đặt trên thiết bị của bạn (nếu có).

Kiểm tra phiên bản DotNetVersionLister

Ngoài ra, có một công cụ cộng đồng tại GitHub giúp bạn dễ dàng truy vấn danh sách các phiên bản .NET đã cài đặt trên máy tính của bạn.

Để tìm hiểu danh sách các phiên bản .NET được cài đặt trên Windows 10, hãy sử dụng các bước sau:

 1. Mở Start .
 2. Tìm kiếm PowerShell , bấm chuột phải vào kết quả trên cùng và chọn tùy chọn Run as administrator .
 3. Nhập lệnh sau để cài đặt mô-đun cần thiết và nhấn Enter :
  Install-Module -Name DotNetVersionLister -Scope CurrentUser #-Force
 4. Cài đặt Dotnetversionlister trên Windows 10
 5. Gõ Y và nhấn Enter .
  Gõ Y và nhấn Enter lần nữa.
 6. Nhập lệnh sau để xác định phiên bản .NET đã cài đặt và nhấn Enter :
  Get-STDotNetVersion

Sau khi bạn hoàn thành các bước, bạn sẽ kết thúc với một đầu ra cho bạn biết các phiên bản .NET được cài đặt trên Windows 10.

Exit mobile version